|

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:19–20)

Kasteenlahja antaa turvan läpi elämän

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky.

Kasteessa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Kasteessa ihminen saa jotain, minkä vain Jumala voi hänelle lahjoittaa: uskon, armon ja siunauksen.

Tämä lahja annetaan jo lapselle. Jeesus sanoi, että sallikaa lasten tulla luokseni, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Kasteen arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä.

Kaste on tärkein kirkollisista toimituksista, ja kirkon jäseneksi voi tulla vain kasteen kautta. Kaste on uskonelämän perusta. Kaste on aina voimassa. Sen liitto on varma silloinkin, kun oma uskomme horjuu.

Edellytykset

Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Henkilö voidaan kastaa vain kerran. Suurin osa kastetuista on vauvoja.

Jotta lapsi voidaan kastaa, ainakin toisen vanhemmista tai yhden huoltajista tulee olla kirkon jäsen. 12-14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan hänen oma kirjallinen suostumuksensa. Nuoren ja aikuisen kaste toimitetaan silloin, kun kirkkoon haluaa liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jota ei ole aiemmin kastettu.

Kummit

Kummi on lapsen elämässä tärkeä ihminen, turvallinen aikuinen ja ystävä. Yleensä kummeiksi valitaan vanhempien hyvin tuntemia läheisiä ystäviä tai sukulaisia.

Kummina oleminen on paitsi tehtävä myös mahdollisuus erityisen läheiseen ihmissuhteeseen. Kummi on kutsuttu vanhempien rinnalla pitämään huolta lapsesta. Huolenpidossa ja ystävyydessä toteutuvat kristittynä elämisen periaatteet ja lähimmäisen rakkaus. Kummin tärkein tehtävä on lapsen puolesta rukoileminen.

Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Näiden lisäksi kummina voi olla myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhdyskuntaan kuuluva henkilö, mikäli hänen kirkkonsa hyväksyy ev.lut. kirkon toimittaman kasteen (lapsikasteen). Mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan kuulumaton ei voi toimia lapsen kummina. Vähintään kahden todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa.

Käytännön järjestelyt

Käytännön järjestelyistä sovitaan papin kanssa. New Yorkin suomalaisessa seurakunnassa kaste toimitetaan yleensä seurakunnan yhteisessä messussa, mutta myös kotikaste on mahdollinen. Halutessaan kasteperhe voi juhlistaa päivää myös tarjoamalla kastekahvit jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokansalle. Papin kanssa sovitaan myös kastekaavan vaihtoehdoista, kummeista, läsnäolevien tehtävistä sekä virsistä.